22.6230813 88.45012060000001

പുതിയൂ

ഓഫറുകൾ

Bare Anatomy - Take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 30% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials | Upto 30% Off

Bare Anatomy - Take your haircare game up a notch with 'UPTO 30% OFF' bumper deal on your hair essentials | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Neutrogena - Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 50% Off' Offer | Upto 50% Off

Neutrogena - Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 50% OFF' Offer | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Jaquline Usa - Discover Your Favourite Lipshade This Season With This Blowout Offer 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Jaquline USA - Discover your favourite lipshade this season with this blowout offer 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Renee - Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 30% Off On Renee Sultry Lipshade Range In Newu Lip Fest | Upto 30% Off

Renee - Avail knockout deal of the month: UPTO 30% OFF on Renee sultry lipshade range in NewU Lip fest | UPTO 30% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Maybelline - Pucker Up For A Perfect Pout With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Lippies | Upto 50% Off

Maybelline - Pucker up for a perfect pout with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline lippies | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Lakme - Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Lipsticks: 'upto 50% Off' | Upto 50% Off

Lakme - Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme Lipsticks: 'UPTO 50% OFF' | UPTO 50% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

Colorbar - Color Your World Perfect With Sizzling Shades From Colorbar. | Upto 40% Off

Colorbar - Color your world perfect with sizzling shades from Colorbar. | UPTO 40% OFF

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 31-07-2024

ന്യൂയു-നെ കുറിച്ച്

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is ഷോപ്പ് നോ ഡി 3, സിറ്റി സെന്റർ 2, പുതിയ പള്ളി, കോലകത എന്ന്, വെസ്റ്റ് ബെങ്ങാൾ.

റേറ്റിംഗുകളു

 • 4.3

റേറ്റിംഗുകൾ

 • Aratrika Roy
  Posted on: 09-06-2024
  Rated
  • 5

  Customer service was commendable! Ended up buying more than I'd planned!

 • Devina Chatterjee
  Posted on: 05-05-2024
  Rated
  • 5

  Very good

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

ന്യൂയുവിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ

ന്യൂയുവിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേടുക

ബിസിനസ് സമയം

 • തിങ്കൾ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ചൊവ്വ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ബുധൻ 10:00 AM - 10:00 PM
 • വ്യാഴം 10:00 AM - 10:00 PM
 • വെള്ളി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ശനി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ഞായർ 10:00 AM - 10:00 PM

പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • Free parking on site

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

സമീപ പ്രദേശം

വിഭാഗങ്ങൾ

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ടാഗുകൾ

Nude Lipstick in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Nail Polish in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Maybelline Lipstick in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Cosmetic Store in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Makeup Stores Near Me Skincare Best in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Primer Makeup Lakme in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Lakme Items in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Stores With Makeup Near Me Mars Lipstick in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Lakme Kajal in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Nail Polish Remover in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Blue Heaven Lipstick in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Mamaearth Kajal in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Beauty Shop in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Beauty Cosmetics in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Makeup Items in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Beauty Products Near Me Maybelline Store Near Me Skin Care Shop Near Me Best Cosmetic Shop Near Me Blue Heaven Kajal in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Smudge Proof Kajal in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Lipsticks For Women in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന് Sugar Pop Kajal in പുതിയ പള്ളി കോലകത എന്ന്

ടൈംലൈൻ

അടുത്തുള്ള ന്യൂയു സ്റ്റോറുകൾ

NewU

Jessore Road

Kolkata - 700055

NewU

Saltlake

Kolkata - 700064

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-2-cosmetics-store-new-town-kolkata-78117\/TimelineDetails\/298151\/ml","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-2-cosmetics-store-new-town-kolkata-78117\/TimelineDetails\/295193\/ml","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-2-cosmetics-store-new-town-kolkata-78117\/TimelineDetails\/294270\/ml","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-2-cosmetics-store-new-town-kolkata-78117\/TimelineDetails\/295661\/ml","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-2-cosmetics-store-new-town-kolkata-78117\/TimelineDetails\/294717\/ml","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-city-centre-2-cosmetics-store-new-town-kolkata-78117\/TimelineDetails\/294271\/ml"}