23.168716 79.933411

പുതിയൂ

ഓഫറുകൾ

Lakme- Keep Your Makeup Game In Check With This Blowout Offer On Lakme Collection: 'upto 50% Off'

Lakme- Keep your makeup game in check with this blowout Offer on Lakme collection: 'UPTO 50% OFF'

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Maybelline Amp Up Your Makeup Routine With An Irreristible Deal Of 'upto 50% Off' On Maybelline Essentials

Maybelline Amp up your makeup routine with an irreristible deal of 'UPTO 50% OFF' on Maybelline essentials

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Jaquline Usa- Discover The Epic Glow This Season With This Blowout Offer: 'deals Start At Rs.75'

Jaquline USA- Discover The Epic Glow this season with this blowout offer: 'Deals start at Rs.75'

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Bare Anatomy-take Your Haircare Game Up A Notch With 'upto 50% Off' Bumper Deal On Your Hair Essentials

Bare Anatomy-Take your haircare game up a notch with 'UPTO 50% OFF' bumper deal on your hair essentials

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Neutrogena- Pamper Your Skin With The Goodness Of Neutrogena Essentials Available At 'upto 30% Off' Offer

Neutrogena- Pamper your skin with the goodness of Neutrogena essentials available at 'UPTO 30% OFF' Offer

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Bblunt Upto 20% Off

Bblunt upto 20% off

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Summer Special Sale-- Summer Glam Made Easy With Newu's Summer Special Sale Grand Offers & Deals

Summer Special Sale-- Summer glam made easy with NewU's Summer Special Sale grand offers & deals

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Lotus- Avail Knockout Deal Of The Month: Upto 25% Off On Lotus Spf That Is A Real Must-have

Lotus- Avail knockout deal of the month: UPTO 25% OFF on Lotus SPF that is a real must-have

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

Sunfest- Embrace The Sun, Shield Your Skin With Spf Favourites From Top Brands

Sunfest- Embrace the sun, Shield your skin with SPF favourites from top brands

വരെ സാധുതയുണ്ട് : 30-06-2024

ന്യൂയു-നെ കുറിച്ച്

About Us

NewU is the one stop beauty destination that gives you access to shop a comprehensive range of makeup, skincare, haircare, fragrances, personal grooming products from renowned and distinguished brands. We strive to make your shopping experience a pleasant one by offering exclusive and exciting deals.
The address of this store is ഉജ്ജ് ഫ്രാങ്ക്, സംദരീയ മല്ല്, സിവിക് സെൻട്ര്, മരഹടൽ, ജബല്പൂർ, മധ്യ പ്രദേശ്.

റേറ്റിംഗുകളു

 • 4.8

റേറ്റിംഗുകൾ

 • Vikas kumar Gothwal
  Posted on: 15-06-2024
  Rated
  • 5

  Good store good customer service

 • Akhilesh Rajput
  Posted on: 15-06-2024
  Rated
  • 5

  Good store good customer service

ഞങ്ങളോടൊപ്പം കൂടുതൽ കണ്ടെത്തുക

ന്യൂയുവിന്റെ മറ്റ് സ്റ്റോറുകൾ

ന്യൂയുവിലേക്കുള്ള വഴികൾ നേടുക

ബിസിനസ് സമയം

 • തിങ്കൾ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ചൊവ്വ 10:00 AM - 10:00 PM
 • ബുധൻ 10:00 AM - 10:00 PM
 • വ്യാഴം 10:00 AM - 10:00 PM
 • വെള്ളി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ശനി 10:00 AM - 10:00 PM
 • ഞായർ 10:00 AM - 02:00 PM

പാർക്കിംഗ് ഓപ്ഷനുകൾ

 • Paid parking on site

പേയ്മെന്റ് രീതികൾ

 • Cash
 • Debit Card
 • Master Card
 • PayTM
 • Visa

സമീപ പ്രദേശം

വിഭാഗങ്ങൾ

Health And Beauty Shop Cosmetics And Perfumes Supplier Department Stores Variety Stores Cosmetics Store

ടാഗുകൾ

Nude Lipstick in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Nail Polish in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Maybelline Lipstick in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Cosmetic Store in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Makeup Stores Near Me in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Skincare Best in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Primer Makeup Lakme in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Lakme Items in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Stores With Makeup Near Me in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Mars Lipstick in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Lakme Kajal in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Nail Polish Remover in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Blue Heaven Lipstick in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Mamaearth Kajal in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Beauty Shop in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Beauty Cosmetics in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Makeup Items in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Beauty Products Near Me in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Maybelline Store Near Me in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Skin Care Shop Near Me in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Best Cosmetic Shop Near Me in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Blue Heaven Kajal in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Smudge Proof Kajal in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Lipsticks For Women in മരഹടൽ ജബല്പൂർ Sugar Pop Kajal in മരഹടൽ ജബല്പൂർ

ടൈംലൈൻ

{"298151":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-samdareeya-mall-cosmetics-store-marhatal-jabalpur-69318\/TimelineDetails\/298151\/ml","295193":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-samdareeya-mall-cosmetics-store-marhatal-jabalpur-69318\/TimelineDetails\/295193\/ml","294270":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-samdareeya-mall-cosmetics-store-marhatal-jabalpur-69318\/TimelineDetails\/294270\/ml","295661":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-samdareeya-mall-cosmetics-store-marhatal-jabalpur-69318\/TimelineDetails\/295661\/ml","294717":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-samdareeya-mall-cosmetics-store-marhatal-jabalpur-69318\/TimelineDetails\/294717\/ml","294271":"https:\/\/cosmetics-stores.newu.in\/newu-samdareeya-mall-cosmetics-store-marhatal-jabalpur-69318\/TimelineDetails\/294271\/ml"}